ALGEMENE VOORWAARDEN PAY FORCE

Artikel 1 Definities en toepassing

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
A. Pay Force: Pay Force B.V., optredend als Opdrachtnemer;
B. Opdrachtgever: de contractspartij van Pay Force;
C. Debiteur: de relatie van Opdrachtgever, alwaar incasso plaats dient te vinden;
D. Incasso-opdracht: de schriftelijke opdracht van Opdrachtgever aan Pay Force om de Debiteur van Opdrachtgever te bewerkstelligen tot het doen van betalingen op betreffende vervallen facturen;
E. Geïncasseerde bedragen: alle verrichtte betalingen door Debiteur aan Pay Force en/of Opdrachtgever in het kader van de Incasso-opdracht;
F. Tarievenlijst: overzicht kosten van Pay Force voor de Opdrachtgever. Dit overzicht wordt op verzoek van Opdrachtgever separaat aan Opdrachtgever verstrekt en geldt naast/aanvullend op het overzicht als hierna bij ‘G’ genoemd;
G. Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten: overzicht op basis van vastgestelde tarieven. Dit overzicht wordt op verzoek van Opdrachtgever separaat aan Opdrachtgever verstrekt;
H. Hoofdsom: het te incasseren (factuur)bedrag van de Debiteur van Opdrachtgever, exclusief opslagen, incassokosten en rente.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten/opdrachten tot incasso- dienstverlening door Opdrachtgever verstrekt aan Pay Force.

3. Afwijking van de voorwaarden ten gunste van de Opdrachtgever is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen met Pay Force.

4. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor de Opdrachtgever direct bindend zijn vanaf verzending van de gewijzigde c.q. aangevulde voorwaarden door Pay Force aan de Opdrachtgever.

5. Tijdens een Incasso-opdracht zijn en blijven deze algemene voorwaarden van toepassing, zoals deze ten tijde van het verstrekken van de opdracht van kracht zijn.

6. Pay Force verwerpt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk van de onderhavige voorwaarden zijn afgeweken. Deze bepaling geldt enkel voor rechtsverhoudingen tussen Opdrachtgever en Pay Force. Jegens de Debiteur zal de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Opdrachtgever wel blijven gelden. Ingeval van verschillen tussen de originele Nederlandse tekst en eventueel een vertaling in een andere taal, prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 2 Offertes

1. Iedere aanbieding van Pay Force is vrijblijvend.

2. Na aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever heeft Pay Force het recht om, binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding door de Opdrachtgever, haar aanbod schriftelijk te herroepen.

3. Offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de Opdrachtgever, niet binnen 14 dagen schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Opdracht en bewijsvoering/gegevensverstrekking

1. Alle opdrachten worden voor en namens Pay Force aanvaard. Het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 lid 1 BW wordt uitgesloten. Een Opdrachtgever die een opdracht aan Pay Force verstrekt verklaart daarmee tevens dat zij het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten én de Tarievenlijst van Pay Force heeft ontvangen en daarmee akkoord is gegaan.

2. De Opdrachtgever verplicht zich jegens Pay Force om laatstgenoemde te voorzien van alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan, dan wel op verzoek direct te verschaffen. Pay Force is gerechtigd om een dossier te sluiten, als Opdrachtgever de verzochte medewerking niet verleent.
De Opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken. Indien er geen rechtsgeldigheid blijkt te bestaan van de Incasso-opdracht zal deze worden opgeschort dan wel afgesloten. De Opdrachtgever is, in geval Pay Force op grond van het voorgaande haar werkzaamheden niet voort (kan) zet(ten), aan Pay Force een vergoeding verschuldigd conform de Tarievenlijst.

3. De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie zullen separaat door Pay Force doorbelast worden aan de Opdrachtgever en vallen derhalve niet onder de door Pay Force gehanteerde werkwijze en Tarievenlijst.

4. Na het uit handen geven door de Opdrachtgever aan Pay Force van een vordering van een Debiteur van Opdrachtgever, verloopt alle communicatie met de Debiteur via de website van Pay Force, www.PayForce.nu, dan wel via email of postbus. De Opdrachtgever zal onverwijld aan Pay Force mededeling doen van elke vorm van communicatie tussen haar en betreffende Debiteur. Hieronder wordt ook verstaan het doen van betalingen door Debiteur ter zake van de Incasso-opdracht rechtsreeks aan Opdrachtgever. Een betaling rechtsreeks gedaan door Debiteur aan Opdrachtgever wordt gelijkgesteld aan een betaling door Debiteur aan Pay Force. Het bepaalde in deze voorwaarden blijft van toepassing. De Opdrachtgever zal niet eerder, dan na overleg met Pay Force, afspraken maken met de Debiteur met betrekking tot de Incasso-opdracht. Indien Opdrachtgever deze bepaling niet nakomt, is Pay Force gerechtigd om 15% van de Hoofdsom in rekening te brengen.

5. De Opdrachtgever is gehouden Pay Force te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan Pay Force de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

6. Voldoet Opdrachtgever niet aan de verplichtingen voor haar op grond van deze voorwaarden, dan vrijwaart zij Pay Force van alle aanspraken die voortvloeien uit het bedoelde informatiegebrek.

7. Pay Force heeft te allen tijde het recht om – zonder opgave van redenen – het in behandeling nemen of continueren van een opdracht te weigeren, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding. Opdrachtgever is in dit geval eenmalige kosten verschuldigd zoals opgenomen in de Tarievenlijst.

8. Uitvoering van de opdrachten vindt waar nodig plaats met in achtneming van de bepalingen uit de Wet ter voorkoming van Witwassen en de Financiering van Terrorisme (W.W.F.T.).

9. De Opdrachtgever verleent Pay Force een volledige volmacht om als vertegenwoordiger van Opdrachtgever (rechts-) handelingen te verrichten welke wenselijk of noodzakelijk zijn ter uitvoering van de Incasso-opdracht. Pay Force zal ondanks de volmacht uitsluitend na overleg schikkingen treffen, rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken.

Artikel 4 Geïncasseerde bedragen

1. Pay Force zal de Hoofdsom, waar mogelijk, vermeerderen met de wettelijke en/of contractuele rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten.

2. Betalingen door de Debiteur aan Pay Force of rechtstreeks aan Opdrachtgever gedaan, strekken conform artikel 6:44 BW in de eerste plaats in mindering van de kosten van Pay Force, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de Hoofdsom en de lopende rente.

3. De door Pay Force geïncasseerde bedragen zullen, na verrekening van vervallen nota’s en/of provisieafrekeningen, binnen 14 dagen na sluiting van het dossier aan de Opdrachtgever betaalbaar worden gesteld.

4. Te ontvangen deelbetalingen zullen met inachtneming van artikel 6.3 van deze voorwaarden, op uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever, tevens binnen 30 dagen betaalbaar worden gesteld, mits deze het bedrag van € 1.000,- te boven gaan. Pay Force is gerechtigd ook op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

Artikel 5a Incassokosten

1. De Opdrachtgever is incassokosten verschuldigd. Een en ander met in achtneming van het bepaalde in het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten, alsmede de Tarievenlijst. De Opdrachtgever verklaart door het verstrekken van een Incasso-opdracht zijn vordering op de Debiteur tot voldoening van de incassokosten aan Pay Force over te dragen (cessie). Pay Force is gerechtigd op elk moment mededeling van de in de opdracht besloten cessie van de vordering tot voldoening van incassokosten aan de Debiteur te doen.

2. De incasso-service van Pay Force richt zich op onbetaald gelaten opeisbare (vervallen) facturen, van een Debiteur aan Opdrachtgever, waarvan de verschuldigdheid door Debiteur niet betwist wordt en welke ondanks herinnering(en) en aanmaning door Opdrachtgever, door Debiteur onbetaald worden gelaten. Bij betwisting van de factuur staat het Pay Force vrij de Opdrachtgever voor verdere behandeling van de zaak op elk moment te verwijzen naar een advocaat of (gerechts)deurwaarder.

3. In het geval een zaak eindigt door een schikking, is de Opdrachtgever aan Pay Force over het overeengekomen bedrag incassokosten verschuldigd, berekend overeenkomstig het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten, alsmede de Tarievenlijst.

4. In het geval door de Opdrachtgever (nog) niet opeisbare vorderingen ter incasso uit handen zijn gegeven aan Pay Force of niet aantoonbaar tenminste één herinnering en een aanmaning door de Opdrachtgever aan de Debiteur zijn verzonden en zulks ertoe leidt dat aan de Debiteur in rekening gebrachte buitengerechtelijke incassokosten niet verhaalbaar zijn, is de Opdrachtgever deze buitengerechtelijke kosten alsmede de verdere verhaal kosten aan Pay Force verschuldigd. Dit tenzij Opdrachtgever ervoor gekozen heeft om het eigen Debiteurenbeleid alsnog te herstellen, zodat aan de wet van redelijkheid en billijkheid wordt voldaan.

5. Voor elk incasso-dossier is de Opdrachtgever een vast bedrag aan bureaukosten etc. verschuldigd volgens de Tarievenlijst, tenzij Pay Force met de Opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien door de Debiteur de Hoofdsom, de incassokosten en de rente wordt betaald, vervallen deze bureaukosten.

Artikel 5b Servicekosten

1. Ten aanzien van facturen voor verleende diensten van Pay Force aan Opdrachtgever geldt: indien de Opdrachtgever binnen 8 dagen na de factuurdatum niet voor betaling aan Pay Force heeft zorg gedragen, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Opdrachtgever over het verschuldigde, vanaf de vervaldag, bovendien maandelijkse rente van minimaal 1% verschuldigd.

2. De Opdrachtgever is na de vervaldag tevens aan te spreken voor de buitengerechtelijke en de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van de Hoofdsom (exclusief rente) te bedragen, met een vastgesteld minimum .

3. De Opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Pay Force hiertoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

4. Pay Force houdt zich het recht voor, alle bedragen jaarlijks te verhogen met een percentage, minimaal gelijk aan het inflatiecijfer van het lopende jaar en maximaal gelijk aan 5% vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging.

Artikel 6 Gerechtelijke procedure

1. Indien het noodzakelijk of wenselijk blijkt om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal Pay Force hiervoor aan de Opdrachtgever toestemming vragen. Verwezen wordt naar het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten.

2. Slechts na schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever wordt het dossier eventueel overgelegd aan de aan Pay Force gelieerde partijen (gerechtsdeurwaarderkantoor en/of advocatenkantoor). Eerst na voldoening van de voorschotfactuur worden de gerechtelijke werkzaamheden aangevangen.

3. Alle kosten die verbonden zijn met bovenstaande procedures en/of inschakeling van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever en vallen niet onder de bureau- of anders overeengekomen kosten.

4. Pay Force is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7 Opschorting

1. Indien de Opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, kan Pay Force haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk opschorten.

2. Pay Force is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.

Artikel 8 Ontbinding

1. Pay Force heeft het recht om, zonder opgave van redenen, het continueren van een Incasso-opdracht te weigeren of stop te zetten en in geval van toerekenbaar tekortschieten van de Opdrachtgever reeds tot stand gekomen overeenkomsten te beëindigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

2. In geval van tussentijdse beëindiging zal de Opdrachtgever aan Pay Force kosten over de Hoofdsom verschuldigd zijn conform de Tarievenlijst en of het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 9 Oninbaarheid

1. Het staat Pay Force vrij een Incasso-opdracht op enig moment geheel of gedeeltelijk te retourneren aan Opdrachtgever wegens volledige oninbaarheid.

2. De Opdrachtgever is, indien artikel 9 sub 1 van toepassing is, slechts aan Pay Force de kosten volgens de Tarievenlijst verschuldigd, tenzij art. 8 van toepassing is.

Artikel 10 Klachttermijn

1. De Opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens Pay Force, met bekwame spoed, in elk geval binnen 30 dagen na sluiting dossier, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming, schriftelijk te beroepen op wanprestatie.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

1. Met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is eventuele aansprakelijkheid van Pay Force gelimiteerd tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat Pay Force in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

2. Mocht het schadebedrag hoger zijn dan hetgeen de verzekeraar uitkeert of keert de verzekeraar in het geheel niet uit, dan zal de aansprakelijkheid voor het hogere deel van het schadebedrag gelimiteerd zijn tot tweemaal het bedrag dat, aangaande het betreffende geval, aan bureaukosten is voldaan.

Artikel 12 Geschillen en forumkeuze

1. Geschillen die onderling niet kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting aan de rechter in Breda voorgelegd. Niettemin heeft Pay Force het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Versie 1/2015