SITUATIES MET UITLEG

Onderstaande voorbeelden hebben betrekking op de Algemene voorwaarden van Pay Force. Pay Force streeft na dat haar relaties vooraf een duidelijk beeld moeten krijgen bij de kosten die gepaard gaan per incasso-opdracht. Pay Force raadt haar relaties aan om in geval van onduidelijkheden ten aanzien van de incassokosten (of verhaalskosten), deze vooraf onderling af te stemmen.

In deze voorbeelden wordt de situatie aangegeven en hierbij de financiële gevolgen voor de opdrachtgever van Pay Force:

Pay Force kan de werkzaamheden niet voortzetten of Opdrachtgever geeft Pay Force een opdracht tot incasso maar overlegt of garandeert niet de juiste stukken aan Pay Force.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force de redelijk gemaakte koste plus de kosten afsluiting dossier.

Pay Force dient aanvullende informatie bij derden op te vragen.

Opdrachtgever betaalt de kosten derden én een vast bedrag aan Pay Force per op te vragen informatie.

Opdrachtgever maakt afspraken met Debiteur buiten Pay Force om.

Opdrachtgever krijgt van Pay Force 15% doorbelast over de hoofdsom van betreffende Debiteur. Er geldt een minimum bedrag.

Pay Force continueert de opdracht niet.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force op dat moment de kosten voor het afsluiten van het dossier.

Debiteur betaalt de hoofdsom inclusief de incassokosten en de rente.

Opdrachtgever ontvangt de hoofdsom, Pay Force behoudt de incassokosten en de rente. De incassokosten en rente worden voordat wordt doorbetaald aan Opdrachtgever door Pay Force verrekend. Er geldt een minimum bedrag.

Debiteur betaalt gedeeltelijk de hoofdsom exclusief de incassokosten en de rente.

Opdrachtgever ontvangt de gedeeltelijke hoofdsom, Pay Force belast 15% door aan Opdrachtgever, waarbij een vastgesteld minimumbedrag geldt.

Debiteur betaalt niets.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force een vast bedrag plus de kosten derden en de reeds gemaakte kosten door Pay Force. Daarnaast geldt het Overzicht Gerechtelijke en Buitengerechtelijke Incassokosten. Er geldt een minimum bedrag.

Pay Force heeft in opdracht van de Opdrachtgever een schikking getroffen voordat de dagvaarding wordt ingezet.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force 15% over het geïncasseerde bedrag, tenzij ook de rente en kosten in het schikkingsbedrag zijn opgenomen. Er geldt een minimum bedrag. Opdrachtgever heeft de eventueel gemaakte verhaalskosten betaald.

Pay Force stelt achteraf vast dat het debiteurenbeleid van Opdrachtgever niet conform de regels is uitgevoerd.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force de buitengerechtelijke incasso kosten en de reeds gemaakte verhaalskosten. Er geldt een minimum bedrag. Voorts betaalt Opdrachtgever eventueel de door Pay Force te verzenden extra brieven.

Indien een vonnis betekend is en Debiteur betaalt niet.

Opdrachtgever betaalt betekeningkosten deurwaarder en eventueel een vast bedrag per brief van/door Pay Force.

Pay Force sluit het incassodossier, anders dan hiervoor aangegeven.

Opdrachtgever betaalt een vast bedrag aan Pay Force, tenzij de volledige hoofdsom en rente is betaald.

Pay Force dient de dagvaardingprocedure te starten.

Opdrachtgever betaalt aan Pay Force een vast bedrag per dagvaarding.
Opdrachtgever betaalt aan Pay Force per vervolgactie (bijv. een Conclusie) eveneens een vast bedrag.

Pay Force dient de Opdrachtgever te ondersteunen bij/tijdens een comparitie.

Opdrachtgever betaalt een vast bedrag aan Pay Force per comparitie.

Pay Force dient op verzoek van Opdrachtgever een derde in te schakelen.

Opdrachtgever betaalt de kosten van die derde volledig.

Pay Force dient de incasso tussentijds te beëindigen omdat Opdrachtgever tekort schiet.

Opdrachtgever betaalt 15% van de hoofdsom aan Pay Force, alsmede alle gemaakte verhaalskosten. Er geldt een minimum bedrag.

De incasso blijkt oninbaar te zijn of de Debiteur gaat failliet.

Opdrachtgever heeft reeds verhaalskosten gedurende het traject betaald en dient thans alleen een vast bedrag voor het sluiten van het dossier te betalen aan Pay Force.